Search
× Search

                                               
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
                               

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
image

คู่มือการปฏิบัติงาน
--------------------------
เรื่อง การกำหนดราคากลาง (ฉบับปรับปรุง 2567)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

image

คู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

--------------------------
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

image

คู่มือการปฏิบัติงาน
--------------------------
เรื่อง การติดตามการใช้งบประมาณ

image

คู่มือการปฏิบัติงาน
--------------------------
เรื่อง แนวทางการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ

image

คู่มือการปฏิบัติงาน
--------------------------
เรื่อง การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)

image

คู่มือการปฏิบัติงาน
--------------------------
เรื่อง การจัดทำรายงาน
ประจำปี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
e-mail: strategy_plan@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top