Search
× Search

             
แบบฟอร์ม-งานรายงานและเผยแพร่
                                                                                                  

ฟอร์มเอกสารการกรอกผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มการกรอกผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 Title Clicks
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล คณะและหน่วยงานDownload72
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินDownload13
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลDownload12
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์Download16
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ฝ่ายพัฒนาคุณภาพDownload12
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตDownload10
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ฝ่ายวิชาการDownload13
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรDownload15
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ฝ่ายองครักษ์และพัฒนาภายภาพDownload13
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล โรงเรียนสาธิต มศวDownload20
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยDownload16
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะDownload13

ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by My Website
Back To Top