Search
× Search

             
แบบฟอร์ม-งานรายงานและเผยแพร่
                                                                                                  

ฟอร์มเอกสารการกรอกผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มการกรอกผลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2566 ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
e-mail: strategy_plan@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top