Search
× Search

                                   
เอกสารงบประมาณ
                                                    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารงบประมาณ

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ
เอกสารอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ


imageเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
งบประมาณ   


image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ฯ (มีนาคม 2565)
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกู้ฯ (พฤษภาคม 2564)
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
งบประมาณรายจ่าย (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก


เอกสารงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ   


image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
image
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
คลิก
เอกสารอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
image
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
คลิก
image
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 
คลิก
image
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 
คลิก
image
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
คลิก
 • ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • บัญชีราคามาตรฐาน
  ครุภัณฑ์
 • บัญชีนวัตกรรม
  และสิ่งประดิษฐ์ไทย
 • บัญชีราคามาตรฐาน
  คอมพิวเตอร์และCCTV
 • คู่มือระบบคำขอตั้งงบประมาณ
  (SWU BUDGET)
แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


อ่านเพิ่มเติม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ราคางานต่อหน่วย หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ราคามาตรฐานการออกแบบอาคาร


อ่านเพิ่มเติม

บัญชีนวัตกรรม (ฉบับรวม) บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับรายเดือน) บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย


อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์ราคามาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด


อ่านเพิ่มเติม

คู่มือ ระบบคำขอตั้งงบประมาณ (SWU BUDGET)


อ่านเพิ่มเติม

ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
e-mail: strategy_plan@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top