Search
× Search

                            
รายงานผลการดำเนินงาน
                                                                 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 Title Clicks
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) Download33
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 11 เดือน)Download38
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 10 เดือน)Download25
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 9 เดือน) Download48
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 8 เดือน) Download42
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 7 เดือน)Download45
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)Download71
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือน)Download44
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 4 เดือน)Download46
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 3 เดือน)Download37
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 2 เดือน)Download44
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 1 เดือน)Download45

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  สำนักงานอธิการบดี

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ           ในภาพรวม 
รายงานระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ (Budget U)
 Title Clicks
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ปี66 ไตรมาส 2Download7
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ปี66 ไตรมาส 1Download15
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ปี65 (รอบปี)Download25
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ปี65 ไตรมาส3 Download0
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ปี65 ไตรมาส2 Download22
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี อุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ปี65 ไตรมาส 1Download19
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ปี64 (รอบปี)Download37

ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
e-mail: strategy_plan@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top