Search
× Search

                                 
ผู้บริหารและบุคลากร
                                                        

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างประชาคมวิชาการให้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล
สมฐานะของผู้นำทางปัญญามีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มีสมรรถนะสูงในการทำงานและรับใช้สังคมในศาสตร์ที่ตนศึกษา
image

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้บริหารปัจจุบัน
บริหาร
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
image

รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์

บริหาร
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
image

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์

บริหาร
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
image

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

image

บุคลากร
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

1

รองอธิการบดี

2

ผู้ช่วยอธิการบดี

31

บุคลากร

                                                  

ผู้บริหาร
image
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รศ. ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15657
E-Mail: cholvit@g.swu.ac.th

image
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์

E-Mail: sorasun@g.swu.ac.th

image
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

E-Mail: chaiwatchara@g.swu.ac.th

image
ผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์

นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15650
E-Mail: tosapol@g.swu.ac.th

งานวิเคราะห์และประสานงานแผน
image
รักษาการแทนหัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน

นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15657
E-Mail: surachetk@g.swu.ac.th

image
นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15653
E-Mail: tritap@g.swu.ac.th

image
นายวุฒิชัย วิเชียรศิริกาญกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15938
E-Mail: wuttichaio@g.swu.ac.th

งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
image
รักษาการแทนหัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

นางวรากรณ์ สดแสงสุก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 11498
E-Mail: warakron@g.swu.ac.th

image
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11484
E-Mail: nattapon@g.swu.ac.th

image
นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15652
E-Mail: sanipon@g.swu.ac.th

image
นางสาวประไพวรรณ คชาไพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11483
E-Mail: prapaiwank@g.swu.ac.th

งานรายงานและเผยแพร่
image
รักษาการแทนหัวหน้างานรายงานและเผยแพร่

นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11487
E-Mail: kwanthida@g.swu.ac.th

image
นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15696
E-Mail: damrongk@g.swu.ac.th

image
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11496
E-Mail: ketkamonp@g.swu.ac.th

งานแผนงบประมาณ
image
หัวหน้างานแผนงบประมาณ

นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 11479
E-Mail: ratawan@g.swu.ac.th

image
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15657
E-Mail: surachetk@g.swu.ac.th

image
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15668
E-Mail: nopparatn@g.swu.ac.th

image
นางสาวบุณฑริกา สงข์ขำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11481
E-Mail: buntharikas@g.swu.ac.th

image
นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11499
E-Mail: ornanongm@swu.ac.th

image

นางสาวรัสรินทร์ เอกอัศวนิธิชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15657
E-Mail: pinpinut@g.swu.ac.th

image
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11500
E-Mail: pimchanok@g.swu.ac.th

image

นางสาวณุกานดา ชุตินาทชัยเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11480
E-Mail: nukarnda@g.swu.ac.th


งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ
image
รักษาการแทนหัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง
สถาปนิก
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11491
E-Mail: achita@g.swu.ac.th

image
นายโชคชัย เถาว์ชาลี

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11492
E-Mail: chokchai-pok@hotmail.com

image
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์

วิศวกรวิชาชีพ (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11493
E-Mail: kittipong@g.swu.ac.th

image
นายฐิติวัชร อุบลธรรม 

สถาปนิก (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11492
E-Mail: titiwatu@g.swu.ac.th

งานประเมินผล
image
หัวหน้างานประเมินผล

นางเกษร เกตุอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11485
E-Mail: kesorn@g.swu.ac.th

image
นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11495
E-Mail: titarat@g.swu.ac.th

image
นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11486
E-Mail: pimchaya@g.swu.ac.th

image
นางสาวธัญภรณ์ เพชระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11488
E-Mail: thanyapornpe@g.swu.ac.th

หน่วยธุรการ
image
หัวหน้าหน่วยธุรการ

นางดารณี ชมศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15661
E-Mail: daraneen@g.swu.ac.th

image
นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11489
E-Mail: sasinan@g.swu.ac.th

image
นางกิตติ์ชญาห์ รักชาติ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11489
E-Mail: sakhorn@swu.ac.th

image
นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11489
E-Mail: chaisuwat@swu.ac.th

image
--อัตราว่าง--


ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
e-mail: strategy_plan@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top