Search
× Search

                                 
ผู้บริหารและบุคลากร
                                                        

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างประชาคมวิชาการให้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล
สมฐานะของผู้นำทางปัญญามีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มีสมรรถนะสูงในการทำงานและรับใช้สังคมในศาสตร์ที่ตนศึกษา
image

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้บริหารปัจจุบัน
บริหาร
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
image

รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์

บริหาร
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
image

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์

บริหาร
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
image

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

image

บุคลากร
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

1

รองอธิการบดี

2

ผู้ช่วยอธิการบดี

31

บุคลากร

                                                  

ผู้บริหาร
image
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รศ. ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15657
Mail: cholvit@g.swu.ac.th

image
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์

Mail: sorasun@g.swu.ac.th

image
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

Mail: chaiwatchara@g.swu.ac.th

image
ผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์

นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15650
Mail: tosapol@g.swu.ac.th

งานวิเคราะห์และประสานงานแผน
image
รักษาการแทนหัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน

นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15937
Mail: surachetk@g.swu.ac.th

image
นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15653
Mail: tritap@g.swu.ac.th

image
นายวุฒิชัย วิเชียรศิริกาญกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15938
Mail: wuttichaio@g.swu.ac.th

งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
image
รักษาการแทนหัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

นางวรากรณ์ สดแสงสุก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 11498
Mail: warakron@g.swu.ac.th

image
นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11484
Mail: nattapon@g.swu.ac.th

image
นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15652
Mail: sanipon@g.swu.ac.th

image
นางสาวประไพวรรณ คชาไพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11483
Mail: prapaiwank@g.swu.ac.th

งานรายงานและเผยแพร่
image
รักษาการแทนหัวหน้างานรายงานและเผยแพร่

นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11487
Mail: kwanthida@g.swu.ac.th

image
นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15696
Mail: damrongk@g.swu.ac.th

image
นางสาวเกศกมล ประสานรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11496
Mail: ketkamonp@g.swu.ac.th

งานแผนงบประมาณ
image
หัวหน้างานแผนงบประมาณ

นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์โทร 02 649 5000 ต่อ 11479
Mail: ratawan@g.swu.ac.th

image
นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15937
Mail: surachetk@g.swu.ac.th

image
นายนพรัตน์ นาชาสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15668
Mail: nopparatn@g.swu.ac.th

image
นางสาวบุณฑริกา สงข์ขำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11481
Mail: buntharikas@g.swu.ac.th

image
นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11499
Mail: ornanongm@swu.ac.th

image

นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11484
Mail: pinpinut@g.swu.ac.th

image
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11500
Mail: pimchanok@g.swu.ac.th

image

นางสาวณุกานดา ชุตินาทชัยเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11480
Mail: nukarnda@g.swu.ac.th


งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ
image
รักษาการแทนหัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11491
Mail: achita@g.swu.ac.th

image
นายโชคชัย เถาว์ชาลี

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11492
Mail: chokchai-pok@hotmail.com

image
นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์

วิศวกรวิชาชีพ (ชำนาญการ)

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11493
Mail: kittipong@g.swu.ac.th

image
นายฐิติวัชร อุบลธรรม 

สถาปนิก

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11492
Mail: titiwatu@g.swu.ac.th

งานประเมินผล
image
หัวหน้างานประเมินผล

นางเกษร เกตุอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11485
Mail: kesorn@g.swu.ac.th

image
นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11495
Mail: titarat@g.swu.ac.th

image
นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11486
Mail: pimchaya@g.swu.ac.th

image
นางสาวธัญภรณ์ เพชระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11488
Mail: thanyapornpe@g.swu.ac.th

หน่วยธุรการ
image
หัวหน้าหน่วยธุรการ

นางดารณี ชมศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 15661
Mail: daraneen@g.swu.ac.th

image
นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11489
Mail: sasinan@g.swu.ac.th

image
--อัตราว่าง--


image
นางกิตติ์ชญาห์ รักชาติ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11489
Mail: sakhorn@swu.ac.th

image
นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11489
Mail: chaisuwat@swu.ac.th


ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by My Website
Back To Top