Search
× Search

                                     
ระบบสารสนเทศ
                                                

  ระบบสารสนเทศ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

image

ระบบสารสนเทศ

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
image

SWU BUDGET

ระบบคำขอตั้งงบประมาณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"เป็นเครืองมือในการจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และตอบสนองการทำงานในรูปแบบของดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด"
image

SWU-SAP

ระบบติดตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
"เป็นเครืองมือในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยทุธศาสต์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย (Monitoring Tool)"

  ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
e-mail: strategy_plan@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top