Search
× Search

                                  
ข่าว - กิจกรรม - องค์ความรู้
                                                     

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2563 คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน จำนวน 21 ส่วนงาน ประกอบด้วย 16 คณะ และ 5 วิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์คณบดี รองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผนหรือยุทธศาสตร์ของส่วนงาน  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือขั้นตอน ระบบ swu budget การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

งานแผนงบประมาณ

คู่มือขั้นตอน ระบบ swu budget การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

คู่มือขั้นตอน การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ผ่านระบบ swu budget งานแผนงบประมาณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

งานวิเคราะห์และประสานงานแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย งานวิเคราะห์และประสานงานแผน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

RSS
First1234567810

ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
e-mail: strategy_plan@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top