Search
× Search

                                  
ข่าว - กิจกรรม - องค์ความรู้
                                                     

การประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

การประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ได้กำหนดจัดการประชุมการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้แทนนิสิต

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้แทนนิสิต

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้แทนนิสิต เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2580 มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคมมหาวิทยาลัย

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2580 มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคมมหาวิทยาลัย

แบบสอบถาม (Questionnaire) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

แบบสอบถาม (Questionnaire) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต

แบบสอบถาม (Questionnaire) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดีและรองอธิการบดี)

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดีและรองอธิการบดี)

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดีและรองอธิการบดี) เป็นผู้สัมภาษณ์มีประเด็นในการสัมถาษณ์ภาพรวมในเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader) การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม (Social Engagement)

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานสนับสนุน

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานสนับสนุน

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานสนับสนุน ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2563 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานสนับสนุน โดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผนหรือยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

RSS
First12345679

ทีมงาน | บริการ | เผยแพร่ | ความเป็นส่วนตัว | PDPA
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
e-mail: strategy_plan@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top