หน่วยธุรการ

นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล
นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11489
E-mail:sasinan@g.swu.ac.th

นางสาวเกศกมล ประสานรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11494

 

 

 

นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 1)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11489

นางกิตติ์ชญาห์ รักชาติ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 2)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11489