หน่วยธุรการ

หัวหน้าหน่วยธุรการ

นางดารณี ชมศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15661
E-mail:daraneen@g.swu.ac.th

นางสาวศศินันท์ โชตธนจิรัฐฐากุล
นักจัดการงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11489
E-mail:sasinan@g.swu.ac.th

นางสาวเกศกมล ประสานรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11494
E-mail:ketkamonp@g.swu.ac.th

นางสาวนันทพร บุ้งเที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11497
E-mail:nanthaporn@g.swu.ac.th

 

 

 

นายชัยสุวัฒน์ ว่องไว
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 1)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11489

นางกิตติ์ชญาห์ รักชาติ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (บ 2)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11489