แผนการดำเนินงานงบพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการดำเนินงานงบพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)

ภาพรวมแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)

ภาพรวมแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)

แบบฟอร์มรายงานแผนสำนักงานอธิการบดีปี 2562

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานงบพัฒนามหาวิทยาลัย ปี งปม 2561

แบบฟอร์ม ส่วนทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มนำไฟล์ขึ้นเว็บไซต์ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานงบสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (5%) ปี งปม 2561