แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวม 12 เดือน)

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปี และการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปีอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563- 2570

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

สรุปรายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอตั้งงบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลลงระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP)

ภาพรวมแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)

ภาพรวมแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)

แบบฟอร์มรายงานแผนสำนักงานอธิการบดีปี 2562

แบบฟอร์ม ส่วนทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มนำไฟล์ขึ้นเว็บไซต์ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์