สถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบฟอร์มการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพิมพ์เล่มหนังสือรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลด้านวิจัย และตัวอย่างข้อมูลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเท่านั้น)

รายงานประจำปี กองแผนงาน

จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ปี 2555-2559