แบบฟอร์มการกรอกผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพื่อจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 TitleOwnerCategoryModified DateSize Clicks
1.แบบกรอกผลงาน คณะและหน่วยงาน  9/13/2021230.67 KBDownload40
2.แบบกรอกผลงาน ฝ่ายวิชาการ  9/13/202134.95 KBDownload10
3.แบบกรอกผลงาน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  9/13/202137.78 KBDownload6
4.แบบกรอกผลงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  9/13/202130.26 KBDownload6
5.แบบกรอกผลงาน ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ฯ  9/13/202130.20 KBDownload5
6.แบบกรอกผลงาน ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  9/13/202136.72 KBDownload6
7.แบบกรอกผลงาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  9/13/202130.83 KBDownload6
8.แบบกรอกผลงาน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  9/13/202132.43 KBDownload6
9.แบบกรอกผลงาน ฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ  9/13/202130.61 KBDownload6
10.แบบกรอกผลงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  9/13/202130.62 KBDownload8
11.แบบกรอกผลงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  9/13/2021150.00 KBDownload10
12.แบบกรอกผลงาน โรงเรียนสาธิต มศว  9/13/2021139.00 KBDownload11

แบบสำรวจจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 (คณะและหน่วยงาน)

รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TitleSize Clicks
รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒUnknownDownload92
รายงานประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับย่อ)18.45 MBDownload44
รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒUnknownDownload89
รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับย่อ)10.63 MBDownload61
รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ UnknownDownload94
รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ฉบับย่อ )15.26 MBDownload187
รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒUnknownDownload60
รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ฉบับย่อ )13.64 MBDownload475
รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒUnknownDownload427
รายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒUnknownDownload370
รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒUnknownDownload384
รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒUnknownDownload317
รายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒUnknownDownload288
รายงานประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒUnknownDownload315

Documents

 TitleOwnerCategoryModified DateSize