แบบฟอร์มการกรอกผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพื่อจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 TitleModified DateSize Clicks
1. แบบกรอกผลงาน คณะและหน่วยงาน9/17/20192.18 MBDownload110
2. แบบกรอกผลงาน คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด9/17/20192.19 MBDownload43
3. แบบกรอกผลงาน สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย9/17/2019272.50 KBDownload30
4. แบบกรอกผลงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ9/17/2019215.50 KBDownload29
5. แบบกรอกผลงาน สำนักคอมพิวเตอร์9/17/2019215.50 KBDownload26
6. แบบกรอกผลงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา9/17/2019215.50 KBDownload32
7. แบบกรอกผลงาน สำนักหอสมุดกลาง9/17/2019135.00 KBDownload28
8. แบบกรอกผลงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา9/17/2019119.50 KBDownload35
9. แบบกรอกผลงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร9/17/2019147.50 KBDownload28
10. แบบกรอกผลงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม9/17/2019158.50 KBDownload29
11. แบบกรอกผลงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ9/17/2019143.50 KBDownload35
12. แบบกรอกผลงาน รร สาธิต มศว9/17/2019136.50 KBDownload31
13. แบบกรอกผลงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ9/17/20192.19 MBDownload41
14. แบบกรอกผลงาน ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร ERP9/17/2019216.00 KBDownload30
15. ความหมายของค่า Impact Factor9/27/201911.92 KBDownload30

รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี Good University Report

 TitleModified DateSize Clicks
Good University Report 20188/23/20197.73 MBDownload68