ข่าวสาร ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม  ประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการใช้งบประมาณ เฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการประชุมรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

Friday, February 5, 2021/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (51)/Comments (0)/
Tags:
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ รองศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณของหน่วยงาน

Friday, December 4, 2020/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (43)/Comments (0)/
Tags:
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม แจ้งนโยบาย/มาตรการในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม แจ้งนโยบาย/มาตรการในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ รองศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคมประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ได้เชิญผู้บริหารของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับฟังและถือปฏิบัติเรื่องนโยบายและมาตรการการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Friday, September 18, 2020/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (41)/Comments (0)/
Tags:
RSS