ข่าวสาร ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้แทนนิสิต

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้แทนนิสิต

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

          คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้แทนนิสิต เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2580 มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีกิจกรรมบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยและชี้แจงภารกิจ โดยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ระดมความคิดเห็น 2 กลุ่ม จากนั้นได้มีการนำเสนอการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Tuesday, December 15, 2020/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (39)/Comments (0)/
Tags:
การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

          คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) สำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 – 2580 มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีกิจกรรมบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยและชี้แจงภารกิจ โดยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ระดมความคิดเห็น 4 กลุ่ม จากนั้นได้มีการนำเสนอการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Monday, November 30, 2020/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (59)/Comments (0)/
Tags:
แบบสอบถาม (Questionnaire) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต

แบบสอบถาม (Questionnaire) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

          คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) Google forms ทั้งนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคมมหาวิทยาลัย

Monday, November 23, 2020/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (88)/Comments (0)/
Tags:
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดีและรองอธิการบดี)

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดีและรองอธิการบดี)

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

          ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดีและรองอธิการบดี) โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี และคณะทำงานจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เป็นผู้สัมภาษณ์มีประเด็นในการสัมถาษณ์ภาพรวมในเชิงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำทางการศึกษา (Educational Leader) การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม (Social Engagement) และความคาดหวังในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคมมหาวิทยาลัย

Friday, October 30, 2020/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (61)/Comments (0)/
Tags:
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานสนับสนุน

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานสนับสนุน

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

          ระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2563 คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส่วนงานที่มีการเรียนการสอน จำนวน 21 ส่วนงาน ประกอบด้วย 16 คณะ และ 5 วิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผนหรือยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีคณะผู้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และคณะทำงานจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์และส่วนกิจการเพื่อสังคม ใช้เวลาการสัมภาษณ์ส่วนงานละประมาณ 1 - 1.30 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาคมมหาวิทยาลัย

Friday, October 23, 2020/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (76)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12