ข่าวสาร ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ด้วยคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 13.00 น. ณ โรงแรม Lancaster Bangkok 

Friday, April 9, 2021/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (92)/Comments (0)/
Tags:
การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564

การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ด้วยประธานคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Wednesday, March 31, 2021/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (80)/Comments (0)/
Tags:
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ด้วยคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบสาระสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และความก้าวหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และได้ร่วมกันพิจารณาเสนอแนะกลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาและจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

รูปภาพจาก : ส่วนกิจการเพื่อสังคม

Friday, March 19, 2021/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (68)/Comments (0)/
Tags:
การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 จากผู้บริหารและบุคลากรส่วนงาน

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 จากผู้บริหารและบุคลากรส่วนงาน

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 จากผู้บริหารและบุคลากรส่วนงาน จำนวนประมาณ 150 คน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 

Monday, March 1, 2021/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (91)/Comments (0)/
Tags:
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 ก.พ. 2564

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 ก.พ. 2564

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ประธานคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Wednesday, February 24, 2021/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (58)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1345678910Last