ข่าวส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพสามีของนางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ด้วยนายธัญยธรณ์ ตันตะยาภรณ์ สามีของนางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ศาลา 4 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. กำหนดการรดน้ำศพ ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.

2. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันจันทรที่ 16 มีนาคม – วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

3. กำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร เวลา 15.00 น.

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.30 น. โดยมีรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร เวลา 16.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

สามารถแจ้งชื่อร่วมเดินทางโดยรถตู้ ได้ที่ นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ โทร. 11494

Monday, March 16, 2020/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (19)/Comments (0)/
Tags:
โครงการแนวทางการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล

โครงการแนวทางการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ "แนวทางการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. - 13.00 น. ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย

Monday, January 6, 2020/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (39)/Comments (0)/
Tags:
งานเลี้ยงเกษียณอายุ 60 ปี ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์

งานเลี้ยงเกษียณอายุ 60 ปี ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงเกษียณอายุ 60 ปี ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ให้กับนายอดุลย์ ธูปสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ได้แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ

Monday, September 30, 2019/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (106)/Comments (0)/
Tags:
งานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

งานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในโอากสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ : ภาพถ่าย

Wednesday, September 25, 2019/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (58)/Comments (0)/
Tags:
โครงการ "มศว พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"

โครงการ "มศว พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมจัดโครงการ "มศว พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรม และพบปะผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ : ภาพถ่าย
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย

Thursday, September 12, 2019/Author: Nanthaporn Bungthiang/Number of views (73)/Comments (0)/
Tags:
RSS
12345678910Last