แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

งบประมาณเงินรายได้

 TitleSize Clicks
นโยบายและหลักการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับผ่านมติ)63.80 KBDownload43
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643.37 MBDownload145
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะสำนักงานอธิการบดี)3.29 MBDownload102
แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต ที่ใช้ในการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปี งปม. 2564136.70 KBDownload70
แบบฟอร์มจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่ใช้ในการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256439.63 KBDownload48
แบบฟอร์มจำนวนนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256456.46 KBDownload130
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256379.16 KBDownload235
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ 25634.40 MBDownload171

การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ในกรณีที่มีปัญหาในการ Download หรือเปิดไฟล์ไม่ได้ ท่านสามารถ ติดต่อที่ 
คุณนพรัตน์ ( โทร 15668 ) หรือแจ้ง E-Mail ของท่านมายัง E-Mail นี้ nopparatn@g.swu.ac.th
เพื่อแนบส่งไฟล์ให้ท่าน