แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารงบประมาณ

 TitleSize Clicks
เอกสารงบประมาณรายจ่าย (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.04 MBDownload18
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.26 MBDownload81
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4.81 MBDownload84
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)1.04 MBDownload43
เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินกู้1.04 MBDownload43
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641.32 MBDownload89
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642.18 MBDownload231
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน3.58 MBDownload110
เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643.46 MBDownload391
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256325.05 MBDownload394
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256325.03 MBDownload398

งบประมาณเงินรายได้

 TitleSize Clicks
เปิดสิทธิ์การใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ SWU-BudgetUnknownDownload97
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25657.40 MBDownload201
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปงม. 2565 (เฉพาะ สนอ.+หน่วยงานที่ใช้วงเงินจัดสรรส่วนกลาง)4.06 MBDownload67
แบบฟอร์มจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่ใช้ในการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256552.96 KBDownload62
แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต ที่ใช้ในการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปี งปม. 2565140.34 KBDownload53
แบบฟอร์มจำนวนนิสิตที่ใช้ในการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256557.83 KBDownload122
นโยบายและหลักการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับผ่านมติ)63.80 KBDownload190

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

Documents

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 

การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ในกรณีที่มีปัญหาในการ Download หรือเปิดไฟล์ไม่ได้ ท่านสามารถ ติดต่อที่ 
คุณนพรัตน์ ( โทร 15668 ) หรือแจ้ง E-Mail ของท่านมายัง E-Mail นี้ nopparatn@g.swu.ac.th
เพื่อแนบส่งไฟล์ให้ท่าน