แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

งบประมาณเงินรายได้

 TitleSize Clicks
เปิดสิทธิ์การใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ SWU-BudgetUnknownDownload49
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25657.40 MBDownload157
แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปงม. 2565 (เฉพาะ สนอ.+หน่วยงานที่ใช้วงเงินจัดสรรส่วนกลาง)4.06 MBDownload49
แบบฟอร์มจำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่ใช้ในการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256552.96 KBDownload45
แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต ที่ใช้ในการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปี งปม. 2565140.34 KBDownload39
แบบฟอร์มจำนวนนิสิตที่ใช้ในการจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256557.83 KBDownload104
นโยบายและหลักการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับผ่านมติ)63.80 KBDownload170

การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ในกรณีที่มีปัญหาในการ Download หรือเปิดไฟล์ไม่ได้ ท่านสามารถ ติดต่อที่ 
คุณนพรัตน์ ( โทร 15668 ) หรือแจ้ง E-Mail ของท่านมายัง E-Mail นี้ nopparatn@g.swu.ac.th
เพื่อแนบส่งไฟล์ให้ท่าน