งบประมาณเงินรายได้ (เพิ่มเติม)

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ในกรณีที่มีปัญหาในการ Download หรือเปิดไฟล์ไม่ได้ ท่านสามารถ ติดต่อที่ 
คุณนพรัตน์ ( โทร 15668 ) หรือแจ้ง E-Mail ของท่านมายัง E-Mail นี้ nopparatn@g.swu.ac.th
เพื่อแนบส่งไฟล์ให้ท่าน