คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2560