แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TitleSize Clicks
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปีUnknownDownload689
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)427.63 KBDownload970
แผนปฎิบัติการ (Action Plan ) ตามยุทธศาสตร์ 15 ปี (ฉบับปรับปรุง )UnknownDownload721
แผนปฎิบัติการ (Action Plan ) ตามยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (ฉบับย่อ)9.21 MBDownload423
แผนปฎิบัติการ มศว 2560 - 2563 (E-Book)UnknownDownload291
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 - 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562472.28 KBDownload133
แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 2562 -2565 (F_PLAN )132.00 KBDownload281
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565646.67 KBDownload206
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับย่อ)UnknownDownload224
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2562 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562403.03 KBDownload116
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563785.27 KBDownload201
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564830.68 KBDownload84

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TitleSize Clicks
แผนปฎิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559199.63 KBDownload462
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556 -2559 และแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) ระยะ 4 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2559 )971.91 KBDownload433
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561161.86 KBDownload220
แผนปฎิบัติงาน สนอ. 2561 (E-Book)UnknownDownload204
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)163.67 KBDownload178
แบบสรุปความคิดเห็นจากหน่วยงาน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สนอ. 2562-256549.00 KBDownload208
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)1.09 MBDownload267
แผนยุทธศาสตร์ฯ สนอ. 2562-2565 (E-Book)UnknownDownload186
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562649.86 KBDownload260
แผนปฏิบัติงาน สนอ. 2562 (E-Book)UnknownDownload168
แบบสำรวจโครงสร้าง/กระบวนการปฏิบัติงาน (โครงการ P1)50.50 KBDownload171
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับเต็ม)401.37 KBDownload143
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับย่อ)UnknownDownload94
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564488.28 KBDownload105