แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TitleSize Clicks
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปีUnknownDownload485
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)427.63 KBDownload738
แผนปฎิบัติการ (Action Plan ) ตามยุทธศาสตร์ 15 ปี (ฉบับปรับปรุง )UnknownDownload595
แผนปฎิบัติการ (Action Plan ) ตามยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 (ฉบับย่อ)9.21 MBDownload249
แผนปฎิบัติการ มศว 2560 - 2563 (E-Book)UnknownDownload202
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 - 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562472.28 KBDownload19
แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 2562 -2565 (F_PLAN )132.00 KBDownload181
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565646.67 KBDownload96
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับย่อ)UnknownDownload119
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562472.28 KBDownload19
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562 - 2565) ปีงบ พ.ศ.2563672.09 KBDownload17

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 TitleSize Clicks
แผนปฎิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559199.63 KBDownload388
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556 -2559 และแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) ระยะ 4 ปี ( พ.ศ. 2556 - 2559 )971.91 KBDownload338
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561161.86 KBDownload135
แผนปฎิบัติงาน สนอ. 2561 (E-Book)UnknownDownload140
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)163.67 KBDownload102
แบบสรุปความคิดเห็นจากหน่วยงาน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สนอ. 2562-256549.00 KBDownload136
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)1.09 MBDownload167
แผนยุทธศาสตร์ฯ สนอ. 2562-2565 (E-Book)UnknownDownload117
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562649.86 KBDownload166
แผนปฏิบัติงาน สนอ. 2562 (E-Book)UnknownDownload104
แบบสำรวจโครงสร้าง/กระบวนการปฏิบัติงาน (โครงการ P1)50.50 KBDownload85
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับเต็ม)401.37 KBDownload38
แผนปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับย่อ)UnknownDownload26