ติดต่อ

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2649-5000 และ 0-2258-4114
โทรสาร 0-2258-4114

 

แผนที่

ข้อมูลการเดินทาง

เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยมี 3 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท
เส้นทางที่ 2 ถนนอโศกมนตรี
เส้นทางที่ 
3 ถนนเพชรบุรี