งานรายงานและเผยแพร่

หัวหน้างานรายงานและเผยแพร่
นางนิตยา อินทร์พญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11487
E-mail:nittayai@g.swu.ac.th

นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15696
E-mail:damrongk@g.swu.ac.th

นางสาวขวัญธิดา แฉล้มวารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11496
E-mail:kwanthida@g.swu.ac.th