งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

 

รักษาการแทนหัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

นายโชคชัย เถาว์ชาลี
นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11492
E-mail:chokchai-pok@hotmail.co.th

นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์
วิศวกร

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11493
E-mail:kittipong@g.swu.ac.th

นายฐิติวัชร อุบลธรรม
สถาปนิก

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11492
E-mail:titiwatu@g.swu.ac.th