งานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

 

รักษาการแทนหัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง
สถาปนิก

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11491
E-mail:achita@g.swu.ac.th

นายโชคชัย เถาว์ชาลี
ผู้ปฏิบัติงานช่าง

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11492
E-mail:chokchai-pok@hotmail.co.th

นายกิตติพงศ์ โรจน์พงศ์พิชญ์
วิศวกรวิชาชีพ

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11493
E-mail:kittipong@g.swu.ac.th

นายฐิติวัชร อุบลธรรม
สถาปนิก

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11492
E-mail:titiwatu@g.swu.ac.th