งานแผนงบประมาณ

หัวหน้างานแผนงบประมาณ

นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11479
E-mail:ratawan@g.swu.ac.th

นายสุรเชษฐ์ กันติชาพิพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15942
E-mail:surachetk@g.swu.ac.th

นายนพรัตน์ นาชาสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15668
E-mail:nopparatn@g.swu.ac.th

นางสาวบุณฑริกา สงข์ขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11481
E-mail:buntharikas@g.swu.ac.th

นางสาวอรอนงค์ เมืองเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11499
E-mail:ornanongm@g.swu.ac.th

นางสาวปิ่นปินัทธ์ ไกรสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15937
E-mail:pinpinut@g.swu.ac.th

นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15937 และ 11500
E-mail:pimchanok@swu.ac.th

   

นางสาวณุกานดา ชุตินาทชัยเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11480
E-mail:nukarnda@g.swu.ac.th