งานประเมินผล

หัวหน้างานประเมินผล
นางเกษร เกตุอ่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11485
E-mail:kesorn@g.swu.ac.th

นางสาวฐิตารัตน์ แขขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11495
E-mail:titarat@g.swu.ac.th

นางสาวพิมพ์ชญา ป้อมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11486
E-mail:pimchaya@g.swu.ac.th

นางสาวธัญภรณ์ เพชระ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11488
E-mail:thanyapornpe@.swu.ac.th