งานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

รักษาการแทนหัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

นางวรากรณ์  สดแสงสุก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11498
E-mail:warakron@g.swu.ac.th

นางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11484
E-mail:nattapon@g.swu.ac.th

นางสาวศนิพร ชีวภาคย์โสภณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15652
E-mail:sanipon@g.swu.ac.th

นางสาวประไพวรรณ คชาไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11483
E-mail:prapaiwank@g.swu.ac.th