งานวิเคราะห์และประสานงานแผน

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน

(ว่าง)

นางสาวจิตตาภัทร์ ชะอุ่มผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15653
E-mail:tritap@g.swu.ac.th

นางดารณี ชมศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15661
E-mail:daraneen@g.swu.ac.th

นายวุฒิชัย อึ่งปลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15938
E-mail:chok__wuttichai029@hotmail.com