ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                สนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังทั้งด้านผลผลิต และผลลัพธ์ ทั้งระดับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสังกัด

               1. ประสานงานและดำเนินงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี

               2.  ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการปรับแผน โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนอื่นๆ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น)

            3. ประสานงานให้มีการดำเนินการตามแผนและนำแผนไปสู่การปฏิบัติในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

               4. สร้างกลไกในการประสานนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการเข้าบรรจุในแผน

               5. ประสานงาน วิเคราะห์โครงการใหม่ โครงการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

               6. ประสานและดำเนินการวิเคราะห์ กลั่นกรอง การจัดทำแผนงบประมาณ ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณการจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย

               7. ประสานและดำเนินการ จัดทำประมาณการรายได้แผ่นดินและประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

               8. ประสานงานและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมาธิการ สำนักงบประมาณ และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง

               9. ประสานกำหนดแผนหลักในการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัย (Master Plan)

             10. ประสานจัดวางผังและเสนอแนวทางปรับปรุงผังแม่บทและแผนกายภาพต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (Master Plan and Specific Plan)

             11. ประสานการออกแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรมทุกระบบ

             12. ออกแบบและจัดทำแบบเพื่องานก่อสร้าง ควบคุมงานและหรือกำกับการก่อสร้างของมหาวิทยาลัย

             13. สร้างระบบกลไกในการติดตามการปฏิบัติงานตามแผน การประเมินผล ตามแผนกลยุทธ์ พันธกิจ เป้าหมาย และตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

             14. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ/แผนพัฒนาการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

             15. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามแผนพัฒนาการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งทำรายงานผลการประเมิน

            16.   ปฏิบัติงานจัดทำรายงานผลการประเมิน ประมวลปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติงานประจำปี

            17.   ปฏิบัติงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวางแผนในระบบคลังข้อมูล 7 ด้าน นิสิต บุคลากร โปรแกรมการศึกษา งบประมาณ อาคารสถานที่ จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) และค่าใช้จ่ายต่อหัวของสาขาต่างๆ

            18.   สร้างระบบข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การปรับทิศทางนโยบาย การดำเนินการ และการรับรองการประเมินจากองค์กรภายนอก

            19.   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

            20.   จัดทำรายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานประจำทุก 6 เดือน

            21.   ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

            22.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี หรือหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีมอบหมาย