ผู้บริหาร

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

   

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์
นายอดุลย์  ธูปสุวรรณ

 

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน

นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11482
E-mail:tosapol@g.swu.ac.th

 

หัวหน้างานแผนงบประมาณ

นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11479
E-mail:ratawan@g.swu.ac.th

 

หัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

อัตราว่าง

 

 

หัวหน้างานประเมินผล

นางเกษร เกตุอ่อน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11485
E-mail:kesorn@g.swu.ac.th

 

หัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ 
สถาปนิก (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11490
E-mail:pgs_studio@hotmail.com

 

รักษาการแทนหัวหน้างานรายงานและเผยแพร่

นางนิตยา อินทร์พญา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11487
E-mail:nittayai@g.swu.ac.th