ผู้บริหาร

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

     
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน
และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน
และยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์
 

ผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์

นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15650
E-mail:tosapol@g.swu.ac.th

 
 

 

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน

(ว่าง)

 

 

หัวหน้างานแผนงบประมาณ

นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11479
E-mail:ratawan@g.swu.ac.th

 

 

รักษาการแทนหัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15652
E-mail:warakron@g.swu.ac.th

 

 

หัวหน้างานประเมินผล

นางเกษร เกตุอ่อน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11485
E-mail:kesorn@g.swu.ac.th

 

รักษาการแทนหัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง
สถาปนิก

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11491
E-mail:achita@g.swu.ac.th

 

 

หัวหน้างานรายงานและเผยแพร่

นางนิตยา อินทร์พญา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11487
E-mail:nittayai@g.swu.ac.th