ผู้บริหาร

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี

   

ผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์
(อัตราว่าง)

 

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานงานแผน

นายทศพล ขำจิตรสุทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11482
E-mail:tosapol@g.swu.ac.th

 

หัวหน้างานแผนงบประมาณ

นางธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11479
E-mail:ratawan@g.swu.ac.th

 

รักษาการแทนหัวหน้างานติดตามการปฏิบัติงานตามแผน

นางวรากรณ์ สดแสงสุก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15652
E-mail:warakron@g.swu.ac.th

 

หัวหน้างานประเมินผล

นางเกษร เกตุอ่อน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11485
E-mail:kesorn@g.swu.ac.th

รักษาการแทนหัวหน้างานวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ

นายอชิตะ กิ่งทัพหลวง
สถาปนิก

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11491
E-mail:achita@g.swu.ac.th

 

หัวหน้างานรายงานและเผยแพร่

นางนิตยา อินทร์พญา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11487
E-mail:nittayai@g.swu.ac.th