ข้อมูลสำคัญ

 TitleModified DateSize Description
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5/19/2016UnknownDownloadข้อมูลจากกระทรวงสารสนเทศฯ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 5/19/2016UnknownDownloadข้อมูลจากสำนักงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 March 2020

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพสามีของนางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ด้วยนายธัญยธรณ์ ตันตะยาภรณ์ สามีของนางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ศาลา 4 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. กำหนดการรดน้ำศพ ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.

2. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันจันทรที่ 16 มีนาคม – วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

3. กำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร เวลา 15.00 น.

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.30 น. โดยมีรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร เวลา 16.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

สามารถแจ้งชื่อร่วมเดินทางโดยรถตู้ ได้ที่ นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ โทร. 11494

ขอแสดงความยินดี 12 March 2019

ขอแสดงความยินดี

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

RSS

ข่าวกิจกรรม

16 March 2020

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพสามีของนางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ด้วยนายธัญยธรณ์ ตันตะยาภรณ์ สามีของนางนภัสสรณ์ ตันตะยาภรณ์ สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ศาลา 4 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. กำหนดการรดน้ำศพ ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.

2. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันจันทรที่ 16 มีนาคม – วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

3. กำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร เวลา 15.00 น.

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.30 น. โดยมีรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร เวลา 16.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

สามารถแจ้งชื่อร่วมเดินทางโดยรถตู้ ได้ที่ นางสาวเกศกมล ประสานรมย์ โทร. 11494

โครงการแนวทางการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล 6 January 2020

โครงการแนวทางการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ "แนวทางการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. - 13.00 น. ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย

งานเลี้ยงเกษียณอายุ 60 ปี ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ 30 September 2019

งานเลี้ยงเกษียณอายุ 60 ปี ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงเกษียณอายุ 60 ปี ของส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ให้กับนายอดุลย์ ธูปสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนแผนและยุทธศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ได้แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ

RSS
12345678910Last

กิจกรรมส่วนแผนและยุทธศาสตร์

หน่วยงานภายนอก