ข่าวกิจกรรม

การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 April 2021

การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ด้วยคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 13.00 น. ณ โรงแรม Lancaster Bangkok 

การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564 31 March 2021

การจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ด้วยประธานคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2565 - 2580 ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19 March 2021

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์

ด้วยคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบสาระสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และความก้าวหน้าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และได้ร่วมกันพิจารณาเสนอแนะกลยุทธ์/แนวทางการบริหารและพัฒนาและจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

รูปภาพจาก : ส่วนกิจการเพื่อสังคม

RSS
1345678910Last

ข้อมูลสำคัญ

 TitleModified DateSize Description
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์5/19/2016UnknownDownloadข้อมูลจากกระทรวงสารสนเทศฯ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 5/19/2016UnknownDownloadข้อมูลจากสำนักงบประมาณ