FTES 2557-2560 จำแนกตามรายวิชา

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

แบบสำรวจจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload154
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload129
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload132
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload127
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload144
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload147
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload143
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload148
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload134
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload128
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload137
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload135
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload157
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload141
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload131
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload132
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload145
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload142
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload153
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload139
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload137
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload126