สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload61
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload44
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload44
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload41
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload51
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload59
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload48
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload40
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload45
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload36
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload48
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload37
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload56
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload45
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload46
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload45
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload48
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload47
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload55
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload49
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload49
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload44