สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

รายงานการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนิสิต (SCH) และจำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload71
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload54
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload54
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload50
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload63
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload67
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload60
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload51
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload55
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload43
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload56
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload51
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload67
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload56
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload53
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload54
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload59
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload58
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload69
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload58
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload60
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload53