FTES 2557-2560 จำแนกตามรายวิชา

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 TitleSize Clicks
คณะแพทยศาสตร์60.50 KBDownload370
คณะทันตแพทยศาสตร์61.00 KBDownload293
คณะเภสัชศาสตร์58.00 KBDownload301
คณะพยาบาลศาสตร์58.00 KBDownload294
คณะสหเวชศาสตร์58.00 KBDownload307
คณะพลศึกษา58.00 KBDownload306
คณะวิทยาศาสตร์59.00 KBDownload318
คณะวิศวกรรมศาสตร์61.50 KBDownload347
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร61.50 KBDownload285
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ58.00 KBDownload351
คณะมนุษยศาสตร์58.00 KBDownload328
คณะสังคมศาสตร์59.50 KBDownload280
คณะศึกษาศาสตร์59.50 KBDownload291
คณะศิลปกรรมศาสตร์61.50 KBDownload282
บัณฑิตวิทยาลัย57.00 KBDownload263
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน58.00 KBDownload269
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม62.50 KBDownload290
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย58.00 KBDownload281
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์57.50 KBDownload304
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ58.00 KBDownload276
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้57.50 KBDownload295
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา57.00 KBDownload260
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา64.00 KBDownload99